Schermafbeelding_2017-09-25_om_22.53.34_medium

Doorstart Dorpsvereniging

08 december 2015

Aanvankelijk was er al een soort dorpsvereniging echter zonder enige juridisch vorm en structuur. Helaas liep dat op enig moment spaak door onenigheden in het officieuze bestuur en ging daardoor uiteindelijke ter ziele. Gelukkig bleven er wel enkele gemotiveerde betrokkenen die bereid waren een herstart te gaan maken. Deze doorstart vond officieel plaats door het afsluiten van een convenant met het college van B&W van de gemeente Korendijk en vervolgens het oprichten van een officiële rechtsbevoegde nieuwe Vereniging waarvan de Statuten notarieel werden verleden op 4 april 2016 voor notaris Gert Schilperoort. De Vereniging heeft intussen al meer dan 100 leden en houdt, conform de statutaire voorschriften, tweemaal per jaar een officiële algemene ledenvergadering. Daarnaast worden er meerdere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met gemeente en andere instanties indien daartoe behoefte of noodzaak is. De leden betalen jaarlijks een contributie van slechts € 2,- om toetreding zo laagdrempelig mogelijk te houden. Op de jaarvergadering in april wordt verantwoording afgelegd middels een jaarverslag van de secretaris en een financieel verslag van jaarrekening en begroting door de penningmeester. Bestuursverkiezingen vinden plaats conform de statutaire richtlijnen. Momenteel bestaat het bestuur uit 10 bestuursleden waaronder het uit 3 personen bestaande dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast de bestuursleden en de leden zijn er ook diverse personen actief in specifieke commissies overeenkomstig hun competenties op de verschillende terreinen. Wij houden ons als Dorpsvereniging best met veel onderwerpen bezig zoals b.v. de veiligheid maar ook het aanzien bij de entree van het dorp aan de Molendijk. Huisvesting en nieuwbouw projecten door participatie in wooncommissie en overlegstructuur met gemeente. Van het positief overschot van het opheffen van de vroegere Stichting Dorpshuis hebben wij straatmeubilair aangeschaft wat door ons in overleg met betrokken vergunningverleners geplaatst is of wordt. Groenbeheer gezamenlijk met de buitendienst van de gemeente. Gebiedsontwikkeling Hoeksche Waard West in de Leenheerenpolder waar wij intensief in participeren en de randvoorwaarden aangeven. Hart Veilig Wonen. Openbare Verlichting in de straten. De Molen ‘Windlust’ aan de Molendijk in Goudswaard (momenteel in restauratie en groot onderhoud). Activiteiten voor de jongeren w.o. zaalvoetbal in locale gymzaal. Pilot WMO hulplijn in samenwerking lokale kerken. Al langere tijd pleiten wij voor een fietspad op de Molendijk tussen Goudswaard en Piershil voor de veiligheid van fietsende schooljeugd maar ook voor ouderen; moeizame discussie maar nog altijd hierover in overleg met Gemeente, Provincie en Waterschap. Regelmatig overleg met Jongerenwerk Korendijk en met de jongerenwerkers en straatcoach. Periodiek overleg met medewerkster Vluchtelingenhulp en gezamenlijk etentje met door deze mensen gemaakte maaltijd in aanwezigheid wethouder en voorzitter Dorpsvereniging. Overleg met directeur RAD i.v.m. voorgenomen wijziging in systeem scheiden en ophalen van verschillende soorten afval. Waarschijnlijk nog veel meer want het is te veel om allemaal op te noemen.    

Contactpersoon:

Missing_thumb

Jolenta van der Sijde

Namens organisatie / groep : Dorpsvereniging De Coorndijk

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Aanleiding voor het initiatief was om toch meer betrokkenheid te krijgen bij de dagelijkse zaken die de burger aangaan en de drempel te verlagen tussen individuele burgers met anderzijds de officiële instanties zoals gemeente, waterschap, natuurbeheer, Regionale Afvalstoffen Dienst (RAD), Staatsbosbeheer, Provincie, Welzijnsinstanties, Scholen, Kerken, Verenigingen enz. enz.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

De te verwachten resultaten van dit initiatief zijn om de burgers een platvorm te geven en drempels te slechten bij de communicatie met alle betrokken instanties waar de burger dagelijks of regelmatig mee te maken heeft. Een brugfunctie te vervullen naar bestuurders van al deze instanties maar anderzijds ook bepaalde besluiten uit te leggen aan de inwoners en daarmee een gezamenlijk draagvlak en begrip te kweken. Vooralsnog zijn deze resultaten tot nu toe hoopgevend.