• Home
  • »
  • Gemeente Súdwest-Fryslân
  • »
  • Stads-, dorps- en wijkvisies
Dorpsontwikkeling_demografie_original_original Ontwikkeling & Demografie

Stads-, dorps- en wijkvisies

Stads-, dorps- en wijkvisies

Als gemeente willen we de leefbaarheid in onze steden, dorpen en wijken behouden en waar mogelijk versterken. Om meer zicht te krijgen in de leefbaarheid in de steden, dorpen en wijken stimuleert de gemeente de besturen van de stads-, dorps- en wijkbelangen om een toekomstvisie op te stellen. Daarbij is het de bedoeling dat de visie een plan wordt van, voor en gemaakt door de stad, dorp of wijk zelf. Alle wensen en ideeën uit de steden, dorpen en wijken voor middellange termijn worden op papier gezet. In zo’n visie kunnen onderwerpen zoals de aanwezigheid en het onderhoud van de woningen, voorzieningen, duurzaamheid, veiligheid en de kwaliteit van het milieu en de openbare ruimten worden opgenomen. Deze visie speelt een belangrijke rol bij de activiteiten en voorzieningen die in de steden, dorpen of wijken worden uitgevoerd.

Het initiatief voor het opstellen van een visie en de wijze waarop deze wordt samengesteld ligt bij het bestuur van stads-, dorps- en wijkbelang. Om hierbij te ondersteunen heeft het team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten van de gemeente een “Handreiking  stads-, dorps- en wijkvisies” opgesteld. 

Kernenbeleid - Kernenfonds

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft binnen het Kernenbeleid drie soorten budgetten beschikbaar voor de stads-, dorps- en wijkbelangen: organisatiegeld, kwaliteitsgeld en een projectenbudget.

 

Organisatiegeld            
Het organisatiegeld is een jaarlijkse vaste bijdrage voor de besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen. Dit bedrag is bedoeld voor organisatie- en administratiekosten van het bestuur. Via een formulier kan men deze bijdrage aanvragen. Verantwoording richting de gemeente is niet nodig, maar de besturen moeten wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden van een vereniging (kvk-registratie, statuten en huishoudelijk reglement).

 

Kwaliteitsgeld
Besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen kunnen op aanvraag een bijdrage ontvangen uit het kwaliteitsgeld. Deze bijdrage kan worden toegekend voor de voorbereiding en de uitvoering van onderdelen uit een stads-, dorps- of wijkvisie of andere voorzieningen en activiteiten. Het gaat om voorzieningen waar een groot draagvlak voor is en wat bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid binnen een stad, dorp of wijk. Ook duurzame initiatieven kunnen hier onder vallen. Kwaliteitsgeld is niet bedoeld voor de financiering van infrastructurele projecten, onderhoudswerken en dergelijke. Het bestuur kan een bijdrage aanvragen via het daarvoor bestemde formulier. Door het toevoegen van een begroting en een dekkingsplan van de kosten bij het aanvraagformulier wordt er verantwoording afgelegd.

 

Projectenbudget
Besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen kunnen op aanvraag een bijdrage ontvangen uit het projectenbudget. Het projectenbudget is voor het uitvoeren van (fysieke) leefbaarheidprojecten of andere voorzieningen en activiteiten in de steden, dorpen en wijken. Ook voor deze geldstroom zijn de stads-, dorps- en wijkvisies de basis. Uit dit projectenbudget vindt in de meeste gevallen (co-)financiering plaats. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van een voorziening in een stad, dorp of wijk waarbij vanuit verschillende fondsen/subsidiënten financiering noodzakelijk is. Vaak vragen andere fondsen/subsidiënten een verantwoording. De gemeente stelt op basis van die verantwoording haar definitieve bijdrage vast.

 

 


Contactpersoon

Team DWK

E-mail: teamdwk@gemeenteswf.nl

Tel: (0515) 48 90 00

Website: https://www.gemeentesudwestfryslan.nl/

Dorpsontwikkeling_demografie_original_original Ontwikkeling & Demografie